Om Fermate Vokal

Fermate Vokal startet opprinnelig opp som Fraunakoret på Frogner i Sørum i 1990.
Etter 20 år følte imidlertid kormedlemmene trang til forandringer og i den anledning ble det også foretatt en navneendring – FERMATE VOKAL.

Ved 20 årsjubileet i 2010 bestod koret av 23 medlemmer fra Sørum, Skedsmo, Ullensaker og Nes.

I 2020 har koret 30-årsjubileum og består nå av 16 medlemmer fra Romerike og Oslo. Medlemsmassen har  vært stabil de siste årene og består av korister som har sunget noen år og som ønsker «det lille ekstra» i utfordringer – stemmemessig og musikalsk. Vi ønsker å være et lite, hyggelig kor som tar vare på hverandre og trives sammen med musikken i sentrum.

Oppgavene og repertoaret er svært variert – fra gamle ”svisker” til pop-preget sjanger, blues, viser, salmer, gospel – noe for enhver smak.

Det er viktig å ivareta miljøet i koret. I tillegg til ukentlige øvelser har vi årlig korseminar over en helg.
Vi ønsker også å reise utenlands på korfestival igjen når vi får muligheten til det.

————————————————

Vedtekter:

1 Organisasjon

Fermate Vokal, stiftet i november 1990, er et blandet kor. Årsmøtet er korets øverste myndighet. Til å lede korets virksomhet i perioden mellom årsmøtene, velges et styre. Koret driftes av kontingent og inntekter fra dugnader og konserter.

Fermate Vokal er et partipolitisk og religiøst nøytralt kor.

2 Formål

Koret skal være en kilde til inspirasjon for sine medlemmer og skape begeistring hos publikum. . Alle korister har et felles ansvar for å tilstrebe høy kvalitet både faglig og sosialt.

3 Medlemskap

Som medlem opptas sangere over 20 år med lyst og interesse for sang. Det må være ledig plass i stemmegruppen. Koret tilstreber en jevn og god stemmebesetning. Alle sangere skal bidra til å utvikle koret faglig og sosialt.
Nye kormedlemmer møter til uformell samtale med dirigent slik at dirigenten kan lære litt om tidligere korerfaring og stemmeomfang til vedkommende.

Styret og dirigent kan åpne for yngre sangere i perioder med særskilte behov.

4 Medlemmenes plikter

Hvert medlem plikter:

 1. å arbeide for å oppnå korets formål
 2. å følge de vedtak som blir fattet
 3. å møte opp til øvelser og konserter
 4. å melde fravær til øvelser til stemmeansvarlig, fravær ved konserter meldes dirigenten i så god tid som mulig
 5. å gi skriftlig melding til korets styre dersom en ønsker permisjon eller ønsker å melde seg ut. Utmelding og permisjon bør fortrinnsvis skje ved semesterslutt. Permisjon kan innvilges for maksimalt 2 sammenhengende semestre.
 6. å ta et ansvar for dugnader som koret har tatt på seg. Dugnader fordeles fortrinnsvis ut fra lister i god tid. I størst mulig grad tilstreber vi at alle bidrar like mye – også i forbindelse med konserter og arrangementer.

5 Suspensjon/eksklusjon

Dersom et medlem er til sterkt hinder for korets faglige og/eller sosiale utvikling, har styret i samråd med dirigenten rett til å ekskludere medlemmet – dersom samtaler og advarsler ikke blir tatt ad notam.

6 Årsmøtet

Årsmøtet er korets øverste myndighet. På årsmøtet deltar alle aktive kormedlemmer med stemmerett.

Videre kan disse møte uten stemmerett:

 1. korets dirigent
 2. medlemmer som har permisjon.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år i februar og trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret og med minst 3 ukers varsel.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen den frist som er angitt i varslet.

Senest 14 dager før årsmøtet, skal styret sende ut endelig innkalling med saksliste, styrets beretning, budsjettforslag og andre dokumenter og innstillinger vedrørende saker som er fremmet innen fristen.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Sakliste skal følge innkallingen.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Det ordinære årsmøte skal:

 1. velge møteleder
 2. velge møtesekretær
 3. Velge to personer til å signere protokollen
 4. behandle innkalling og saksliste
 5. behandle styrets beretning
 6. behandle regnskapet
 7. fastsette kontingent
 8. vedta budsjett
 9. behandle saker i henhold til sakliste
 10. foreta følgende valg:
  Leder (2 år)
  Sekretær og nestleder (2 år)
  Kasserer (2 år)
  2 medlemmer til valgkomité (1 år)
  2 medlemmer til Musikk- og repertoarutvalget – MORU (1 år)

Sakene avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Stemmegivning skjer skriftlig hvis det forlanges.

Styret kan ved behov utpeke enkeltpersoner til særlige oppgaver, eksempelvis som markedsførings- og informasjonsansvarlig. Disse personene inngår ikke i styret.

Sekretær/nestleder og kasserer står på valg samtidig.

Slutter et av medlemmene av noen av utvalgene, kan styret i perioden mellom valgene ev. utnevne nytt medlem.

Ett medlem fra MORU møter på styremøter, ved behov kan flere stille.

Alle korets medlemmer som oppfyller kravene i § 3 og § 4 kan og bør alternere om å stille til ulike verv .

Møtesekretæren skriver referat fra årsmøtet som sendes medlemmene.

7 Korets eiendeler og beholdning

Dersom koret avslutter sin virksomhet skal korets eiendeler og beholdning gis som en gave til Lillestrøm kommunes kulturseksjon. De skal øremerkes arbeid med barn og unge i kulturskolen.

8 Utvalg

MORUs sammensetning og instruks fremgår av den til enhver tid gjeldende «Arbeidsinstruks».
I tillegg kan styret utnevne arbeidsgrupper i forbindelse med arrangementer og dugnader.

Sist revidert etter årsmøte 12.april 2021