Om Fermate Vokal

Fermate Vokal startet opprinnelig opp som Fraunakoret på Frogner i Sørum i 1990.

Etter 20 år følte imidlertid kormedlemmene trang til forandringer og i den anledning ble det også foretatt en navneendring – FERMATE VOKAL.

Helt fra begynnelsen har koret vært heldige med dirigenter, de seneste med solid utdannelse innen sang. Disse har bl.a. vært:


Thorbjørn Lindhjem, bassbaryton – fra ???? til 2001
Studerte i Oslo og Bergen, videre hos Arturo Merlini i Milano og Ettore Campogagliani i Mantua. Operaskolen i Oslo 1966-68 og debut på Den Norske Opera i 1967 hvor han gjorde roller som bl.a. Rigoletto, Scarpia, Sharpless, Germont m.fl.


Svallaug Gjersvoll – fra 2001 til 2009
Hun er utdannet musikk- og vokalpedagog ved Norges Musikkhøyskole. Har i flere år vært utøvende sanger i ulike konsert- /teatersammenhenger, i radio / TV, hatt studiojobber og reist med Rikskonsertene. Har siden 1981 vært aktiv kordirigent og jobbet med både barn, ungdom og voksne.

I tillegg var Robert Skrolsvik (kjent fra bl.a. Bjelleklang) vikar for Svallaug Gjersvoll i noen måneder.

Koret var nok en gang utrolig heldig i sin søken etter Svallaugs etterfølger og fikk fra høsten 2009 enda en dyktig og inspirerende dirgent;


Ingrid A. Danbolt
 – 2009 – 2014
 
er oppvokst på Gjøvik og Østre Toten, der hun var aktivt med i barnekor og Ten Sing. Allerede som 10-åring var hun med i sin første vokalgruppe, og hun begynte å dirigere da hun var 16.
Ingrid har siden den gang vært aktiv sanger, dirigent og seminarholder. Hun dirigerer for tiden Skedsmo Voices i tillegg til Fermate Vokal.

Hun tok Musikk hovedfag fra Universitetet i Oslo, deretter hovedfag Korledelse ved Norges musikkhøgskole under ledelse av Grete Pedersen, og et år med videreutvikling i direksjon hos Ragnar Rasmussen ved universitetet i Tromsø.

I tillegg til sin kunstneriske virksomhet har Ingrid jobbet som organisasjonssjef i Norges Korforbund (fra 1999-2009), og rådgiver for Kortur.no, en del av reisebyrået Travelmaker (www.kortur.no).

LivAstrid

Liv Astrid Dahl  (2014-2016)

Liv Astrid fullførte våren 2015 kandidatstudiet i kordireksjon på Norges Musikkhøgskole, under Vivianne Sydnes. Hun er opprinnelig fra Kolbu på Østre Toten, og bor i dag i Oslo. Liv Astrid begynte som kunstnerisk leder av Fermate Vokal høsten 2014, først som vikar, og nå som fast leder.
Siden høsten 2011 har hun dirigert KSX, et kor for tidligere sangere i Kvindelige Studenters Sangforening, hvor hun forøvrig selv synger og fungerer som visedirigent.
Daniel H Hines  (2016-2018)
 .
 .
 .
 .
 .
Mathias Gran (2018 –

er fra Andebu i Vestfold og har rettet deler av sitt dirgentstudium mot tidligmusikk. I tillegg til å dirigere opptrer han ofte som spillende leder, enten fra cembalo eller på kontrabass. Han har ved flere anledninger vært kunstnerisk leder for kammerorkesteret Nordic Harmony, hvor han har jobbet med alt fra Bach til samtidsmusikk. Mathias er en veldig aktiv bassist og har tidligere studert kontrabass under Göran Sjölin ved NTNU, og tar nå timer hos professor Dan Styffe på NMH.

*****

I 2010 hadde koret 20 årsjubileum og består p.t. av 23 medlemmer fra Sørum, Skedsmo, Ullensaker og Nes.

Medlemsmassen er svært stabil og består av korister som har sunget noen år og som ønsker «det lille ekstra» i utfordringer – stemmemessig og musikalskt.

Kormedlemmene får hele tiden tøyd egne grenser og klangen i koret utvikles stadig til det bedre. Tidvis settes det av tid til individuelle sangtimer slik at hver især får veiledning og hjelp til å komme videre samt øve på det en selv trenger best.

Oppgavene og repertoaret er svært variert – fra gamle ”svisker” til pop-preget sjanger, blues, viser, salmer, gospel – noe for enhver smak.

Miljøet i koret er suverent. Det er en sosial, sammensveiset gjeng på tvers av alder. Målet vårt er bl.a. at vi annethvert år skal kunne reise utenlands for bl.a. å oppleve andre kor og ha konserter dit vi drar. Dette gir «påfyll» og rike opplevelser samt styrker samholdet i koret.

————————————————

Vedtekter:

1 Organisasjon

Fermate Vokal, stiftet i november 1990, er et blandet kor. Årsmøtet er korets øverste myndighet. Til å lede korets virksomhet i perioden mellom årsmøtene, velges et styre. Koret driftes av kontingent og inntekter fra dugnader og konserter.

Fermate Vokal er et partipolitisk og religiøst nøytralt kor.

2 Formål

Koret skal være en kilde til inspirasjon for sine medlemmer og skape begeistring hos publikum. . Alle korister har et felles ansvar for å tilstrebe høy kvalitet både faglig og sosialt.

3 Medlemskap

Som medlem opptas sangere over 20 år med lyst og interesse for sang. Det er obligatorisk med stemmeprøve og det må være ledig plass i stemmegruppen. Korets totale antall er 32 aktive sangere. Koret tilstreber en jevn og god stemmebesetning. Alle sangere skal bidra til å utvikle koret faglig og sosialt. Koret har 3 måneders gjensidig prøvetid for nye sangere.

Styret og dirigent kan åpne for yngre sangere i perioder med særskilte behov.

4 Medlemmenes plikter

Hvert medlem plikter:

 1. å arbeide for å oppnå korets formål
 2. å følge de vedtak som blir fattet
 3. å møte opp til øvelser og konserter
 4. å melde fravær til øvelser til stemmeansvarlig, fravær ved konserter meldes dirigenten i så god tid som mulig
 5. å gi skriftlig melding til korets styre dersom en ønsker permisjon eller ønsker å melde seg ut. Utmelding og permisjon bør fortrinnsvis skje ved semesterslutt. Permisjon kan innvilges for maksimalt 2 sammenhengende semestre.
 6. å ta et ansvar for dugnader som koret har tatt på seg. Dugnader fordeles fortrinnsvis utfra lister i god tid. I størst mulig grad tilstreber vi at alle bidrar like mye – også i forbindelse med konserter og arrangementer.
 7. Å gjennomføre en obligatorisk stemmeprøve ved semesterstart hver høst etter fylte 60 år.

 

5 Suspensjon/eksklusjon

Dersom et medlem er til sterkt hinder for korets faglige og/eller sosiale utvikling, har styret i samråd med dirigenten rett til å ekskludere medlemmet – dersom samtaler og advarsler ikke blir tatt ad notam.

6 Årsmøtet

Årsmøtet er korets øverste myndighet. På årsmøtet deltar alle aktive kormedlemmer med stemmerett.

Videre kan disse møte uten stemmerett:

 1. korets dirigent
 2. medlemmer som har permisjon.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år i februar og trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret og med minst 3 ukers varsel.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen den frist som er angitt i varslet.

Senest 14 dager før årsmøtet, skal styret sende ut endelig innkalling med saksliste, styrets beretning, budsjettforslag og andre dokumenter og innstillinger vedrørende saker som er fremmet innen fristen.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Sakliste skal følge innkallingen.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Det ordinære årsmøte skal:

 1. velge møteleder
 2. velge møtesekretær
 3. Velge to personer til å signere protokollen
 4. behandle innkalling og saksliste
 5. behandle styrets beretning
 6. behandle regnskapet
 7. fastsette kontingent
 8. vedta budsjett
 9. behandle saker i henhold til sakliste
 10. foreta følgende valg:
  Leder (2 år)
  Sekretær og nestleder (2 år)
  Kasserer (2 år)
  2 medlemmer til valgkomité (1 år)
  2 medlemmer til Musikk- og repertoarutvalget – MORU (1 år)

Sakene avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Stemmegivning skjer skriftlig hvis det forlanges.

Styret kan ved behov utpeke enkeltpersoner til særlige oppgaver, eksempelvis som markedsførings- og informasjonsansvarlig. Disse personene inngår ikke i styret.

Sekretær/nestleder og kasserer står på valg samtidig.

Slutter et av medlemmene av noen av utvalgene, kan styret i perioden mellom valgene ev. utnevne nytt medlem.

Ett medlem fra MORU møter på styremøter, ved behov kan flere stille.

Alle korets medlemmer som oppfyller kravene i § 3 og § 4, pkt. 4 kan og bør alternere om å stille til ulike verv .

Møtesekretæren skriver referat fra årsmøtet som sendes medlemmene.

7 Korets eiendeler og beholdning

Dersom koret avslutter sin virksomhet skal korets eiendeler og beholdning gis som en gave til Sørum kommunes kulturseksjon. De skal øremerkes arbeid med barn og unge i kulturskolen.

8 Utvalg

MORUs sammensetning og instruks fremgår av den til enhver tid gjeldende «Arbeidsinstruks».
I tillegg kan styret utnevne arbeidsgrupper i forbindelse med arrangementer og dugnader.

Sist revidert etter årsmøte 23. februar 2015

Comments are closed.